FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Allmänt

Dessa villkor skall tillämpas på varje enskilt avtal om försäljning av varor som träffas mellan Mäster Grön Ekonomisk Förening (Föreningen) och köparen (Kunden) under förutsättning att inget annat avtalats mellan parterna.

2. Betalningsvillkor

Betalning skall ske mot faktura 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lagstadgad ränta motsvarande diskonto + 9%.
I de fall Kunden önskar märkning av faktura med referensnummer eller liknande skall Kunden meddela föreningens säljare detta i samband med orderläggning.
2b. Postfaktura
För fakturor distribuerade via post tillkommer avgift om 49 kr.

3. Leveransvillkor

Varorna säljes fritt avgående Föreningen, Knut Påls väg 5, Helsingborg.
Varorna anses således komna i Kundens besittning när varorna tagits om hand av Kunden, eller av denne anlitad transportör, i samband med avhämtning hos Föreningen.

4. Varornas skick

A. Varorna levereras emballerade för att kunna levereras i obruten värmekedja om minimum 12°C, om ej andra krav föreligger.
B. Om Kunden, eller av denne anlitad transportör, inte avhämtar varorna senast vid överenskommen tidpunkt befrias Föreningen från ansvar för varans kvalitet vid senare leveranstillfälle.
C. Så snart omständigheterna medger skall Kunden packa upp varorna och förvissa sig om att kvalitet och kvantitet är i överensstämmelse med vad Föreningen och Kunden avtalat. Eventuella felaktigheter skall skriftligen reklameras till Föreningens säljare omedelbart eller senast inom 24 timmar efter det att Kunden kommit i besittning av varorna. Till reklamationen skall tydlig bilddokumentation bifogas.
Reklamerar Kunden inte i enlighet med ovanstående förlorar Kunden rätten att åberopa eventuella fel och brister.
D. Varor får ej returneras till Föreningen utan Föreningens säljares godkännande. Returvaror skall vara förpackade i originalemballage.
E. Transportskador skall reklameras hos speditör eller transportör och således inte till Föreningen.

5. CC-container

A. Kunden skall hos ContainerCentralen hyra upp erforderligt antal blomstervagnar med tillhörande hyllor (sk CC-container), likaså anlitad transportör för att kunna lämna jämt byte med tomvagnar vid leverans av växter från Föreningen, alternativt lämna jämt byte på Blomsterterminalen i Helsingborg vid egen avhämtning.
B. Om jämna byten ej sker, och det uppstår skuldsaldo till transportföretaget eller Föreningen debiteras korttidshyra enligt vid var tidpunkt tillämpad tariff.
6. Force Majeure
Föreningen kan icke ställas till ansvar för bristande leveranskapacitet, skador på produkter eller p.g.a. händelser som ligger utanför föreningens kontroll och vars följder föreningen inte skäligen kunnat räkna med eller kunnat undvika. Som exempel på sådan händelse kan nämnas: krig och krigsliknande tillstånd, pandemi, arbetskonflikt, eldsvåda eller annan liknande incident, beslut av regering eller annan myndighet etc.

7. Övrigt

A. För det fall Kunden inte omedelbart till Föreningen skriftligen gör invändning mot innehållet i dessa försäljningsvillkor skall Kunden anses ha accepterat villkoren.
B. Tvist i anledning av detta avtal skal slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Dock skall en rättslig prövning alltid föregås av försök att lösa tvisten i godo.
C. Avsteg från dessa villkor kräver en skriftlig av båda parter undertecknad överenskommelse.
D. Så här gör du en reklamation – klicka här!

Helsingborg i januari 2021                            

Peter Kjellker

Kontakta oss

  • Peter Kjellker
  • VD