Helsingborg 2022-10-01

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


1. ALLMÄNT
Dessa villkor skall tillämpas på varje enskilt avtal om försäljning av varor som träffas mellan Mäster Grön Ekonomisk Förening (Föreningen) och köparen (Kunden) under förutsättning att inget annat avtalats mellan parterna.

2. BETALNINGSVILLKOR
Betalning skall ske mot faktura 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lagstadgad ränta motsvarande diskonto + 9%.
I de fall Kunden önskar märkning av faktura med referensnummer eller liknande skall Kunden meddela Föreningens Säljare detta i samband med orderläggning.

2B. POSTFAKTURA
För fakturor distribuerade via post tillkommer avgift om 49 kr.

3. LEVERANSVILLKOR
Varorna säljes fritt avgående Föreningen, Knut Påls väg 5, Helsingborg.
Varorna anses således komna i Kundens besittning när varorna tagits om hand av Kunden, eller av denne anlitad transportör, i samband med avhämtning hos Föreningen.

4. VARORNAS SKICK
A. Varorna levereras emballerade för att kunna levereras i obruten värmekedja om minimum 12°C, om ej andra krav föreligger.

B. Om Kunden, eller av denne anlitad transportör, inte avhämtar varorna senast vid överenskommen tidpunkt befrias Föreningen från ansvar för varans kvalitet vid senare leveranstillfälle.

C. Så snart omständigheterna medger skall Kunden packa upp varorna och förvissa sig om att kvalitet och kvantitet är i överensstämmelse med vad Föreningen och Kunden avtalat. Eventuella felaktigheter skall skriftligen reklameras via Föreningens reklamationsformulär, alternativt till säljare, omedelbart eller senast inom 24 timmar efter det att Kunden kommit i besittning av varorna. I reklamationsformuläret beskrivs detaljer som skall bifogas vid reklamation, gällande för båda alternativen.

Reklamerar Kunden inte i enlighet med ovanstående förlorar Kunden rätten att åberopa eventuella fel och brister.

D. Varor får ej returneras till Föreningen utan Föreningens säljares godkännande. Returvaror skall vara förpackade i originalemballage.

E. Transportskador skall reklameras hos speditör eller transportör och således inte till Föreningen.

5. CC-CONTAINER
A. Kunden skall hos ContainerCentralen hyra upp erforderligt antal blomstervagnar med tillhörande hyllor (sk CC-container), likaså anlitad transportör för att kunna lämna jämt byte med tomvagnar och hyllor vid leverans av växter från Föreningen. Samma förfarande, att lämna jämt byte vid egen avhämtning i odling eller anvisad terminal.

B. Om jämna byten ej sker, och det uppstår skuldsaldo till transportföretaget eller Föreningen debiteras korttidshyra enligt vid var tidpunkt tillämpad tariff.

6. FORCE MAJEURE
Föreningen kan icke ställas till ansvar för bristande leveranskapacitet, skador på produkter eller p.g.a. händelser som ligger utanför föreningens kontroll och vars följder föreningen inte skäligen kunnat räkna med eller kunnat undvika. Som exempel på sådan händelse kan nämnas: krig och krigsliknande tillstånd, pandemi, arbetskonflikt, eldsvåda eller annan liknande incident, beslut av regering eller annan myndighet etc.

7. OFFERT OCH PRIS
A. Medlemsodlat:
Säsongsofferter från din Säljare på Mäster Grön baseras på tidigare års produktion hos våra medlemsföretag. Reservation för förändringar i odlingarna kopplat till löpande, inkommande bokningar/mellanförsäljning, tillgång på plantmaterial och ökade kostnader för insatsvaror eller för Föreningen tidigare okända, opåverkbara skatter eller avgifter.

B. Inköp via Våra Externa Leverantörer:
Offerter från din Säljare på Mäster Grön Trading/Import baseras på rådande valuta, transportkostnader och DMT.
Även vid ingångna avtal förbehåller vi oss rätten justera priser till vid leveransen rådande valuta, transportkostnader och DMT, eller för Föreningen tidigare okända, opåverkbara skatter eller avgifter.

C. Prislistor:
Medlemsodlat:
Dagspriser speglas i WebShopen.
För order och bokningar lagda längre fram än 14 dagar, reservation för avvikelser i leveranserna kopplat till att vi handhar levande material.

Våra Externa Leverantörer:
Aktuella prislistor i WebShopen gäller, om inget annat anges i 14 dagar.
Reservation för avvikelser i leveranserna kopplat till att vi handhar levande material.
Föreningen förbehåller sig rätten att annullera eller be er att komplettera order som inte uppfyller rådande minimimängder.
Även vid lagda order och bokningar förbehåller Föreningen sig rätten att justera priser till vid leveransen rådande valuta, transportkostnader och DMT, eller för Föreningen tidigare okända, opåverkbara skatter eller avgifter.

8. ÖVRIGT
A. För det fall Kunden inte omedelbart till Föreningen skriftligen gör invändning mot innehållet i dessa försäljningsvillkor skall Kunden anses ha accepterat villkoren.

B. Tvist i anledning av detta avtal skal slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Dock skall en rättslig prövning alltid föregås av försök att lösa tvisten i godo.

C. Avsteg från dessa villkor kräver en skriftlig, av båda parter undertecknad överenskommelse.

D. Så här gör du en reklamation – klicka här – www.mastergron.se/reklamation

E. Vi följer: Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, (2021:579). För info - klicka här!


Helsingborg i oktober 2022

 

Kontakta oss

  • Anna Ljung
  • Föräldraledig Försäljningschef