Mäster Grön o SydGrönt ingår partnerskap

30 år efter skilsmässan - åter i samarbete med förmedling av trädgårdsprodukter

MÄSTER GRÖN OCH SYDGRÖNT INGÅR PARTNERSKAP

Mäster Grön Ekonomisk förening och SydGrönt Ekonomisk förening har i juni 2022 beslutat om att ingå partnerskap. Samarbetet inleds formellt den 1 januari 2023, då SydGrönt får uppdraget att samordna produktion och att sälja Mäster Gröns produkter.

Mäster Gröns styrelse har i detta samarbete givit uppdraget till SydGrönts organisation att planera produktionen, sälja växterna - både svenskodlade och inköpta - samt leveransplanera dem alla. Lejonparten av den personal inom Mäster Grön, som besitter mångårig erfarenhet av att jobba med försäljning av växter, kommer från den 1 januari, att arbeta för SydGrönt inriktade på Mäster Gröns produkter.

SydGrönt och Mäster Grön kommer fortsatt att vara två separata ekonomiska föreningar, med sina egna tillsatta styrelser, som tillvaratar sina medlemmars intressen. För våra affärsrelationer medför det heller inga förändringar i att exempelvis skifta organisationsnummer, uppdatera kundavtal eller ställa om fakturering.

GEMENSAM HISTORIA I BILDANDET AV TRÄDGÅRDSHALLEN 1959

De båda föreningarna har en gemensam historia i och med bildandet av Trädgårdshallen i Helsingborg 1959. Föreningen genomgick ett namnbyte till Mäster Grön under 1970-talet. Men, 1992 delades Mäster Grön upp i tre olika föreningar. Mäster Grön, SydGrönt och Svenska Odlarlaget fann vid det tillfället sina egna affärsupplägg och strategier.

Nu 30 år senare ser världsbilden något annorlunda ut och gränsöverskridande samarbeten är värdefulla i många olika branscher. Med partnerskapet ser föreningarna att man kan möta framtiden på ett resurssmart sätt.

- Det känns väldigt spännande att svensk blomsterodling och svensk grönsaksodling efter 30 år i olika bolag återigen kommer samarbeta, säger Bertil Trulsson, SydGrönts ordförande.

EFFEKTIVISERING I LEDNING, EKONOMI OCH IT

En del av dagens utmaningar ligger i ett allt högre behov av investeringar i IT och logistik. Vi ser där fördelar med, att kunna dela på kostnader för gemensamma plattformar, eftersom våra varuflöden har fler komponenter som förenar än som skiljer.

Båda föreningarna kan effektivisera de personella resurserna, där ledarskap och ekonomi kan delas.

- Jag är väldigt glad över att Mäster Grön skall ingå samarbete med SydGrönt. På detta sätt kan vi stärka svensk produktion genom att ha en stark gemensam försäljningsorganisation. Jag ser fram emot en spännande gemensam framtid och är övertygad om att detta blir bra för alla parter, säger Mattias Svegin, Mäster Gröns ordförande.

- Jag är väldigt glad över att Mäster Grön skall ingå samarbete med SydGrönt. På detta sätt kan vi stärka svensk produktion genom att ha en stark gemensam försäljningsorganisation. Jag ser fram emot en spännande gemensam framtid och är övertygad om att detta blir bra för alla parter, säger Mattias Svegin, Mäster Gröns ordförande.

OMSTÄLLNINGEN UNDER 2023 MED HÅLLBARHET I FOKUS FÖR TRÄDGÅRDSMÄSTARNA / MEDLEMMARNA

Successiv omställning av produktion i medlemsföretagen kommer att ske i första hand med hållbarhet i tankarna.
Redan nu före produktionsstart har vi en stor andel insålda produkter och dessa  kommer att öka. Tätare samarbeten med kunder kommer för alla parter involverade i dialogen att utmynna i säkrare tillgång på svenskodlade produkter vid rätt tillfällen. Detta blir en trygghet för alla parter från odling till återförsäljare.

TRYGGHET OCH SÄKRARE VARUFÖRSÖRNJING FÖR DEN SVENSKA HANDELN

SydGrönts arbetssätt kommer att genomföras. Det innebär, att produktionen planeras  utifrån kundens specifikationer, baserade på preciserade volymer vid fastställda tidpunkter. Därmed väntas Mäster Grön växa tillsammans med kunder, som handlar med volym. En stor del av den produktion, som idag också planeras i spekulationssyfte kommer därför att minska.

- Trygghet i odling skapas via goda affärsrelationer, där båda parter är måna om ett grundligt, planerat varuflöde, säger Johan på Segers Handelsträdgård och ledamot i styrelsen hos Mäster Grön.

- Trygghet i odling skapas via goda affärsrelationer, där båda parter är måna om ett grundligt, planerat varuflöde, säger Johan på Segers Handelsträdgård och ledamot i styrelsen hos Mäster Grön.

PRODUKTION TILL KUNDER INOM OFFENTLIG MILJÖ

Segmentet är synnerligen viktigt för våra medlemmar, varför odling ligger kvar och produktionsplaneras på samma sätt inom SydGrönt.

Offertförfrågningar och offentlig upphandling kommer beredas hos våra kunder och samarbetspartners. Efter Pensésäsongen 2023 inträffar en brytpunkt. Därefter bereds offertförfrågningar och offentlig upphandling för inför leverans av Sommarblommorna 2023 hos våra kunder och samarbetspartners

Volymkraven kommer att höjas och sortimentsbredden att effektiviseras. En bassortimentslista för volymproduktion kommer att hjälpa er på vägen att finna de produkter, som vi i första hand kan vara behjälpliga med. Sortimentet kan breddas utifrån ett volymperspektiv. Våra samarbetspartners kataloger för intresse och inspiration finns alltid tillgängliga på Hemsidan.

Läs mer om vår produktion till Offentlig Miljö på Hemsidan - klicka här!

MÄSTER GRÖN OUTSOURCAR LOGISTIK OCH LAGERHANTERING AV VÄXTER.

I Mäster Gröns arbete för att möta framtiden bättre rustade, med hållbarhet i tankarna och med strukturerade omkostnader, lägger vi fokus på kärnverksamheten.
Logistiken är en isolerad del, som läggs ut på entreprenad till en tredje part.

Styrelsen för Mäster Grön Ek förening och Alex Andersen i Sverige AB har tecknat samarbetsavtal.

Alex Andersen har under många år varit en av Mäster Gröns samarbetsparter på transportområdet både för in- och uttransporter. Via delägarskap drevs också Blomsterterminalen AB med gemensam logistikhantering i Mäster Gröns lokaler, fram till 2015.

KVALITET I LOGISTIKKEDJAN

Alex Andersen får nu uppdraget att bli en servicepartner till Mäster Grön avseende växthantering och logistik. Där behov finns att rangera och lasta om växter, dvs från odlarpackat till kundpackat, kommer Alex Andersen att bli en viktig part. Därmed lägger vi också till lagerhållning och omlastning av våra tradingpartners produkter i denna lösning.

Alex Andersen får ansvar för en väsentlig del av Mäster Gröns växter på väg från odlare till egen terminalhantering och utlastning till kund. Om kunden dessutom nyttjar Alex Andersen som transportör,  levereras växterna i en smidig kedja med endast en aktör involverad från odling till kund.

SAMABETET STARTAR REDAN DEN 1 OKTOBER

Per 1/10 tar Alex Andersen över terminalverksamheten i Mäster Gröns lokaler på Långeberga.
Få kommer märka skillnad, då även personal fått erbjudande om att som anställda följa med till Alex Andersen.

En flytt till nya lokaler på Långeberga är planerad till årsskiftet. Mer info om detta kommer senare.

OM CC-CONTAINER

Kunder, som får leveranser via åkerier med CC-avtal behåller samma saldon, som tidigare, då saldo förs mot transportföretaget.
För er, som hämtar godset själva i vår nuvarande terminal, behöver  ett nytt avtal skrivas med Alex Andersen i Sverige AB.

- Våra hantverksmässigt framodlade produkter kräver också en varsam hantering. I samarbetet med Alex Andersen ser vi en aktör väl förtrogen med uppdraget. Samtidigt växlar vi också upp antalet direktleveranser i närområdet vilket är helt i linje med med målsättningarna att minimera belastningen på vår miljö.

- Våra hantverksmässigt framodlade produkter kräver också en varsam hantering. I samarbetet med Alex Andersen ser vi en aktör väl förtrogen med uppdraget. Samtidigt växlar vi också upp antalet direktleveranser i närområdet vilket är helt i linje med med målsättningarna att minimera belastningen på vår miljö.

Kontakta oss

  • Patrik Vilsmyr
  • Produkt och kvalitet växter - Marknad